Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |  2019.|  2020.
Starptautiskajā Bioloģiskās daudzveidības dienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Ķemeru Nacionālo parku Pasaules Dabas Fonds veidoja zaru pinumus kāpu zemsedzes pasargāšanai no cilvēku ietekmes. Izveidoto zaru pinumu mērķis ir novirzīt cilvēku plūsmu, lai netiktu izbradātas kāpas vietā, kur ir izeja pie jūras. Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, tika izveidota vairāk nekā 80 metrus aizsargsētas. Pēc darbu veikšanas pasākuma dalībnieki lasīja cilvēku atstātos atkritumus.
Kurzemes reģionālās administrācijas darbinieki un Ventspils novada domes pārstāvji Ziru pagastā atēnoja Sises dižozolu. Talcinieki nozāģēja un sadedzināja krūmus, kā arī novāca kokus, kas iekļāva dižkoka vainagu. Paauga bija atjaunojusies pēc kādreiz jau veiktajiem ozola atēnošanas darbiem.
Sises dižozols ir īpaši aizsargājams koks, jo tā stumbra apkārtmērs pārsniedz 6 m. Liela izmēra veci koki, sevišķi ozoli, ir ļoti nozīmīga dzīvotne citu sugu (bezmugurkaulnieku, sūnu, ķērpju) izdzīvošanai. Tāds koks ir īpaši aizsargāta “saliņa” ar lielu bioloģisko daudzveidību.
Slīteres Nacionālā parka teritorijā dzīvo daudzas retas un aizsargājamas vaboļu sugas. Viena no tādām ir priežu sveķotājkoksngrauzis (Nothorhina muricata), kam nepieciešami veci (vismaz 150 gadus) priežu stumbri ar samērā biezu un saules apspīdētu mizu. Neskatoties uz vaboles nosaukumā ietverto nosaukumu – koksngrauzis – tā nekaitē koka augšanai, jo visās savas attīstības stadijās dzīvo tikai priežu mizā. Par vaboles klātbūtni norāda nelieli caurumiņi priežu mizā un sveķojums.
Lai veicinātu šai vabolei nepieciešamos dzīves apstākļus, Slīteres NP Sīkraga apkārtnes mežainajās piejūras kāpās talcinieki atēnoja astoņas vecas priedes, izzāģējot to tuvā augošus kokus.
Šogad pirmie dabas saglabāšanas darbi #DaruLabuDabai starptautiski nozīmīgā mitrāju teritorijā - Kaņiera ezerā.
14 cilvēki - Dabas aizsardzības pārvaldes, Pasaules Dabas fonda, ezera laivu bāzes pārstāvji un brīvprātīgie - divās vietās novāca koku un krūmu apaugumu šaurā joslā starp ezeru un mežu, kur atrodas zāļu purvs, lai atjaunotu šo reto dzīvotni. Šīs vietas labi redzamas no ceļa, tādēļ apauguma novākšana nepieciešama arī lai atvērtu ainavu.
Novāktais materiāls vienā no vietām sadedzināts turpat uz vietas, jo cita veida izvākšana tur nav iespējama, bet otrā vietā aizvākts.
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bez iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .