Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |   2019.  |  2020.  |  2021.  |  2022.  |  2023.
Palīdzot saglabāt vērtīgu kadiķu audzi, Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem Kaņiera ezera Riekstu pussalas kaļķainā zāļu purva teritoriju atbrīvoja no alkšņu un bērzu atvasēm, kā arī pērnās zāles.
Engures novada Lapmežciema pagastā pabeigta šajā gadā plānotā kāpu stiprināšana 300 metrus garā posmā Gausajā jūdzē.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 6.novembrī rīkoja talku kadiķu audžu atēnošanai dabas liegumā "Gaiļu kalns", kas atrodas Rēzeknes novada Lendžu pagasta teritorijā. Talkā piedalījās Pārvaldes, Valsts Meža dienesta darbinieki, eksperti un zemes īpašnieks.

Galerija >>>

Dabas aizsardzības pārvaldes, Madonas novada pašvaldības, Latvijas valsts mežu un Vidzemes TV pārstāvjiem, Lienes un Rūpniecības ielas apkārtnē, nosirinājās dižkoku sakopšanas talka. Tās laikā no vainagā ieaugušiem kokiem un krūmiem atbrīvoti divi ozoli, ko cilvēki bija pieteikuši LV100 Dižošanās akcijā. Viens no ozoliem jau sasniedzis dižkoka apmērus- tā apkārtmērs ir 4,67m, savukārt otrs ir ļoti tuvu tam, lai kļūtu dižkoks. Tā apkārtmērs 1,3 m augstumā ir 3,95 m.
Ķemeru Nacionālā parka Jaunie reindžeri skolēnu brīvlaikā piedalījās smiltāju zālāju sakopšanas talkā, tādējādi palīdzot saglabāt retā kukaiņa – parkšķa, ko dēvē arī par sarkanspārnu siseni – dzīvesvietu.
Dabas aizsardzības pārvalde, piedaloties pāratāvjiem no Valsts vides dienesta un Pasaules dabas fonda, turpināja attīrīt Papes ezeru un piekrasti no padomju armijas pamestajām riepām. Kopumā no ezera piekrastes izvāktas ap 1300 riepām, liela daļa no tām jau nodotas utilizēšanai uzņēmumam “Eko Kurzeme”.
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Francijas koledžas Campus La Salle St. Christophe studentiem, kuri Latvijā bija ieradušies pieredzes apmaiņas braucienā par dabas aizsardzību un apsaimniekošanu, veica parkveida pļavas atjaunošanas pasākumus Irbes upes krastā, Ances pagastā. Talkas laikā brīvprātīgie novāca koku un kūmu apaugums, atstājot tradicionālajai dzīvotnei atbilstošus apstākļus, ko par savu mājvietu izvēlējušies virkne retu augu un dzīvnieku, kuriem patīk dzīve parkveidīgā, saules labi izgaismotā koku stāvā. No liekā koku un krūmu apauguma tika atbrīvots arī viens dižkoks.
Uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company” (BTA Latvija) piedalījās invazīvo augu sugu - krokainās rozes un spirejas apkarošanas talkā. Kopīgiem spēkiem talkā izdevās paveikt lielu darbu, lai Lielā Ķemeru tīreļa apkārtnes mežā un pļaviņā atkal varētu augt Latvijas dabai raksturīgās sugas. Talku sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja Pasaules dabas fonds.
Galerija >>>
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar uzņēmuma “BTA Latvija” brīvprātīgajiem piedalījās kaļķainā zāļu purva apsaimniekošanas talkā Šlīteres Zilo kalnu kraujas pakājē, Slīteres Nacionālajā parkā. Tās laikā brīvprātīgie purva teritoriju atbrīvoja no priedēm un citiem kokiem, kas šeit ieauguši un degradē purvu. Talku organizēja Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Lai stiprinātu kāpas pret eroziju un antropogēno ietekmi, 5. oktobrī uzņēmums “BTA Latvija” piedalījās kārklu pinumu žodziņu veidošanas talkā Gausajā jūdzē. Talku organizēja Pasaules dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Latgales reģionālās administrācijas kolēģi dabas liegumā “Grebļukalns” talkoja kopā ar BTA Latvija darbiniekiem, un pārstāvjiem no uzņēmuma “Latvijas valsts meži””, Daugavpils Universitātes, Zilupes novada pašvaldības un Pasaules Dabas Fonds. Kopīgiem spēkiem talcinieki veica darbus, lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taureņa - esparsetu zilenīša - populācijas palielināšanai.


Galerija >>>

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki turpināja attīrīt dabas parka “Pape” teritoriju no padomju laika piesārņojuma - pamestajām armijas riepām. Papildus pirmajā talkā izvāktajāmap 800 riepām, vel vairāki simti no ezera, meža un citām dabas teritorijām izvākti šodien.


Galerija >>>

Lai pasargātu kāpas no erozijas, 22. septembrī norisinājās kārklu pinumu žodziņu veidošanas talka Gausajā jūdzē. Talka sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi tika organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda projektā “Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā”.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki atjaunoja bioloģiski vērtīgu pļavu dabas liegumā “Vecdaugava”. Pateicoties viņu darbam, jau nākamajā vasarā pļavā būs novērojama lielāka bioloģiskā daudzveidība. Lai atbrīvotu zālāju no liekā barības vielu daudzuma un samazinātu nevēlamo augu sugu, it īpaši invazīvās sugas – zeltslotiņas - izplatīšanos zālājā, talkas laikā no zālāja tika novākts sapļautais siens.
Uzņēmuma “FactSet Latvia” pārstāvji veica ievērojamus kāpu stiprināšanas darbus Gausajā jūdzē, ĶNP teritorijā. Talkas laikā izdevās atjaunot daļu 2012. gadā Lielās talkas laikā veidoto kārklu pinumu žodziņu, kā arī izveidot pilnīgi jaunus. Talku sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja biedrība “Homo ecos”.
Uzņēmuma “Coca-Cola” pārstāvji piedalījās kāpu stiprināšanas talkā dabas parkā “Piejūra” Carnikavas pludmalē. Talkā tika veidoti kārklu pinumu žodziņi erozijas apdraudēto kāpu stiprināšanai, antropogēnās slodzes mazināšanai un apmeklētāju plūsmas regulēšanai.
Talku sadarbībā ar projektu “Life CoHaBit” (“Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””), kurā Pārvalde iesaistījusies kā sadarbības partneris, īstenoja Pasaules Dabas fonds.
Pelēkās kāpas atjaunošanas un sakopšanas talka Engurē, kuru sadarbībā ar Pārvaldi organizēja BDR “Partnerība laukiem un jūrai” sadarbības projektā “Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana”. Pelēkās kāpas Eiropas mērogā ir apdraudētas.
Talkā piedalījās projekta partneri no Igaunijas, Somijas un Ziemeļīrijas, Engures vidusskolas 10. klase un Engures pagasta pārvaldes komunālās daļas darbinieki. No pelēkajām kāpām tika ravētas un izzāģētas mazās priedītes un citi koki. Nozāģētie koki tika pārvērsti šķeldā. Tika pļauta arī zāle.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar brīvprātīgajiem Papes dabas parkā piedalījās vides sakopšanas talkā, teritoriju atbrīvojot no vairāk nekā 700 riepu, kas ir tikai neliela daļa padomju armijas militārā “mantojuma” dabas parka teritorijā. No riepām tika atbrīvota ezera piekraste un tai piegulošais zemes gabals.
Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības un Balvu biroja, Viļakas novada pašvaldības un Šķilbēnu pagasta pārvaldes darbinieki, zemes īpašnieki, vietējie iedzīvotāji, brīvprātīgie palīgi un reģionālā laikraksta “Vaduguns” pārstāvji Stiglavas upes gravā 700 m garu straujteču posmu atbrīvoja no koku un zaru sanesumiem.

Galerija >>>

Konkursa “Miss Scuba Latvia 2018” dalībnieces apkaroja invazīvo sugu – krokaino rozi (Rosa rugosa), Jaunķemeru pludmalē, Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Krokainā roze negatīvi ietekmē vietējas augu un dzīvnieku sabiedrības un biotopus, stipri samazinot vietējo sugu daudzveidību. Visjūtīgākie ir piejūras kāpām raksturīgie augi. Pludmalēs, kur aug krokainā roze, samazinās arī atpūtai piemērotu vietu platības.
Talku sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi organizēja Pasaules dabas fonds.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar brīvprātīgajiem sakopa dižkokus Lonastē, Ances pagastā. Ar krūmgriežiem tika nopļauti krūmi, nelieli koki un zālaugi. Grēdās tika sakrauti kokmateriāli.
Vēl viens kopīgais veikums upju biotopu kopšanā ir Jašas upes tīrīšanas talka, kas norisinājās Preiļu novada Pelēču pagastā 23. augustā. Talkas laikā no upē sakritušiem kokiem un sanesumiem atbrīvots Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops - upju straujteces un dabiski upju posmi - 650 m garā posmā.


Galerija >>>

Ķemeru pamatskolas skolēni, kā arī citi brīvprātīgie Dabas aizsardzības pārvaldes un Ķemeru Nacionālā parka fonda darbinieku uzraudzībā piedalījās tradicionālajā Kaņiera ezera Eiropā retā kaļķainā zāļu purviņa siena talkā. Tās laikā tika savākta nopļautā zāle, krūmi un atvases, tā palīdzot izdzīvot daudzām retām un krāšņām zāļu purvos mītošām augu sugām, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. To vidū – vairākas retas orhidejas, kā arī sīkās, graciozās bezdelīgactiņas, kas daudzviet citur Latvijā jau izzudušas.
Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri kopā ar projekta “LIFE CoHaBit” aktīvistiem dabas parkā “Piejūra” kilometru garu priekškāpu joslu atbrīvoja no invazīvā svešzemju auga – Tatārijas salāta, tā pasargājot Latvijas piekrasti no tai raksturīgo augu sugu izzušanas.
Slīteres Nacionālajā parkā tika kopts kaļķains zāļu purvs, nopļaujot un izvācot niedres no purva. Šajā karstajā laikā mums līdzēja kolēģi no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes.
Dabas aizsardzības pārvaldes organizētā pasākumā Latvijas jaunie reindžeri kopīgiem spēkiem attīrīja Burtnieka ezera piekrasti no ūdenszālēm un augiem, kas savairojušies un rada būtisku ezera eitrofikāciju, tā mazinot ezera aizaugšanu.
Dabas liegumā “Ances purvi un meži” notika Irbē un Stendē iekritušo koku un to daļu izvākšana, atbrīvojot brīvu ūdens plūsmu.
Vai Tu esi kādreiz piedalījies siena talkā - grābis sienu vai pat bijis atbildīgs par pareizu siena zārda salikšanu? Šodien pļavu apsaimniekošana, izmantojot šo tradicionālo pieeju, ir retums. 26. jūnijā brīvprātīgie no Pasaules Dabas Fonda un jaunie reindžeri no Ķemeru Nacionālā parka savāca nopļauto zāli, tā lai dabīgie procesi pļavā var turpināties.

Galerija >>>

Kompānijas Pernod Ricard Baltijas komanda piedalījās talkā Līgatnes Dabas takās lai sakoptu mežu ap jauno pūču māju, lai varētu tur uztaisīt taciņu, pa kuru cilvēki varēs iet un apskatīt pūces kad tās tiks pārvietotas uz jauno māju.

Galerija >>>

18 BTA darbinieki palīdzēja sakopt parkveida pļavu Turaidas tuvumā. Pļavā bija jau nozāģēti koki, un talkotājiem bija jāsavāc palikušie zari un koki, jo pļavā tiks laistas aitas ganībās, lai uzturētu šo pļavu. Talkas gaitā arī tika izveidota dzirdināmā sile. To novietoja pie strauta, ko attīrīs un novirzīs uz sili, tā lai aitām būtu pieejams dzerams ūdens.

Galerija >>>

SAF Tehnika komanda Kubeseles takā Krimuldā iztīrīja upi no aizsprostiem un koku sanesumiem, izveidoja atpūtas zonas un iztīrīja teritoriju gar taku.

Galerija >>>

Lai jauno ūdens tūrisma sezonu sagaidītu tīrā vidē, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas darbinieki piedalījās dabas liegumā “Ances purvi un meži” plūstošo Stendes un Irbes upju apkārtnes sakopšanas talkā.
site-636915.mozfiles.com/files/636915/darits_180310.jpg
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Ķemeru Nacionālā parka jaunajiem reindžeriem sakopa Kaņiera pilskalna apkārtni, novācot teritorijā lieko koku un krūmu apaugumu. Tās mērķis bija izveidot labvēlīgākus augšanas apstākļus kadiķu audzēm Kaņiera pilskalna apkārtnē, ievērojami uzlabot redzamību no Kaņiera pilskalna skatu platformas, kā arī atjaunot Kaņiera pilskalna kā arheoloģiskā pieminekļa kādreizējo stāvokli, uzlabojot pilskalna vizuālo uztveramību.
Lai nezaudētu retu biotopu, kas ir mājvieta īpaši aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas darbinieki Slīteres Nacionālajā parkā veica nozīmīgus kaļķainā zāļu purva uzturēšanas darbus Pēterezera vigā, atbrīvojot to no niedru un krūmu apauguma.
Uzņēmuma "Lattelecom" pārstāvji kopā ar Pārvaldes darbiniekiem īstenoja nozīmīgus sakopšanas darbus Kaņiera pilskalna apkārtnē, novācot lieko koku un krūmu apaugumu. Tādejādi ievērojami uzlabota redzamība no Kaņiera pilskalna skatu platformas, atsedzot plašāku skatu uz Kaņiera ezeru, kas iepriecinās gan putnu vērotājus, gan citus dabas tūristus. Būtiski atjaunots arī Kaņiera pilskalna kā arheoloģiskā pieminekļa kādreizējais stāvoklis, uzlabojot pilskalna vizuālo uztveramību.
Dabas aizsardzības pārvalde kopīgā talkā attīrija Ķemeru Nacionālā parka teritorijā plūstošo Vēršupīti. Likvidēti iespējamie šķēršļi, kas varētu veicināt upes nosprostošanos un straumes palēnināšanos, līdz ar to radīti labvēlīgāki apstākļi arī zivju migrācijas plūsmai. Tīrīšanas darbi paveikti aptuveni 3 km garā Vēršupītes posmā, upes ūdensteci atbrīvojot gan no sanesumiem, koku sagāzumiem un aizauguma, gan atkritumiem. Kopumā savākti vairāk nekā 120 litri atkritumu.
Lai palīdzētu saglabāt vērtīgu kadiķu audzi, kā arī uzlabotu ligzdošanas apstākļus ūdensputniem, Kaņiera ezera salā Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar brīvprātīgajiem talciniekiem no uzņēmuma AAS “BTA Baltic Insurance Company” novāca lieko apaugumu no apaugumu no kadiķu audzēm vienā no Kaņiere ezera salām. Paveiktais jau pavisam drīzā nākotnē nesīs nozīmīgus rezultātus – uzlabota dzīves vide gan Kaņiera ezerā ligzdojošo un caurceļojošo putnu populācijai, gan vērtīgajai kadiķu audzei.