Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |  2019.  |  2020.  |  2021.  |  2022.
Turpinām cīņu ar invazīvo sugu - krokaino rozi.
Nedēļas izskaņa pie mums, Ķemeru Nacionālajā parkā atkal pagājusi ļoti rosīgi - kopā ar Pasaules Dabas Fondu Jaunķemeru kāpās, čaklais un saliedētais Swedbank Latvia kolektīvs, turpināja cīņu ar invazīvo sugu - krokaino rozi. Šī bija lieliska iespēja kopīgi pārliecināties, ka "Daru labu dabai" ir ne tikai kopīgs darbs - tā ir iespēja zinošu speciālistu pavadībā nokļūt dabai pavisam tuvu, ieraugot un uzzinot daudz kā jauna.
Pa ziemu Līgatnes dabas takās uz celiņiem un takām bija sakritis daudz dažāda resnuma zaru. Paldies SWEDBANK Latvija un Pasaules dabas fonda darbiniekiem, kuri čakli palīdzēja tos ievilkt dziļāk mežā, lai tie varētu netraucēti sadalīties un kļūt par mājām dažādām vabolēm, sēnēm un citiem organismiem.
Šo vērtīgo darbu ERASMUS+ programmas projekta "We only have one planet" ("Mums ir tikai viena planēta") ietvaros veica jaunieši no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas kopā ar sadarbības partneriem no Igaunijas, Dānijas, Portugāles un Islandes. Šī projekta galvenie mērķi ir skolēnu vides apziņas veidošana, daloties ar dalībvalstu labās prakses piemēriem vides saudzēšanas jomā, iepazīstot vides problēmas un popularizējot videi draudzīga dzīvesveida piemērus. Vislielākais paldies visiem talciniekiem, un aicinām labus darbus dabai darīt arī turpmāk!
Paldies aktīvajiem skolniekiem un skolotājām, kuri kuplā pulkā pulcējās Vecdaugavas pļavās, lai savāktu tur izmestos un atstātos atkritumus.
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas darbinieki kopā ar projektu LIFE IP LatViaNuture un Pasaules dabas fondu, sadarbojoties ar Erasmus+ projekta “Brīvprātīgais darbs un aktīva pilsoniskā līdzdalība” ietvaros, kur brīvprātīgi talkoja vairāk nekā 40 vidusskolēni no Latvijas, Rumānijas, Kipras, Polijas, Itālijas un Bulgārijas, piedalījās Kaņiera ezera talkā, atjaunojot Latvijā reti sastopamo dzīvotni - kaļkainie zāļu purvi.
Galerija >>>
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, Pasaules Dabas fonda pārstāvji un brīvprātīgie atbrīvoja no apauguma Latvijā aizvien retāk sastopamos kaļķainos zāļu purvus, kuru saglabāšana lielā mērā šobrīd ir atkarīga no cilvēka roku darba.
Galerija >>>
Talkā piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas administrācijas un Lubāna mitrāja informācijas centra darbinieki, brīvprātīgie palīgi no Barkavas, kopā 16 talcinieki. Kopīgiem spēkiem nopļautas un novāktas niedres 1,5 ha lielā platībā pie Rēzeknes ietekas Lubānā. Viens no veidiem augu atlieku savākšanai ir sauso augu atlieku nopļaušana no ledus. Niedru pļaušanai ziemā ir priekšrocības: nav radīts kaitējums ekosistēmai, nopļautās niedres ir bez grūtībām savācamas, jo ir sausas un viegli transportējamas krastā. Niedru pļaušana veikta, lai samazinātu ezera apaugumu ar niedrēm, veicinātu lēnāku organiskā materiāla uzkrāšanos un viļņošanās efekta pastiprināšanu. Lubānā ir blīvas niedru audzes un notiek dūņu veidošanās no atmirušajiem ūdensaugiem, arī niedrēm. Ezera piekrastes minerālgrunts pārklājas ar detrītu un dūņām. Pirms iedambēšanas pavasara plūdos ūdensaugu atliekas tika aizpludinātas prom, un neuzkrājās ezerā. Tagad tās paliek uz vietas, veido nogulumu slāni visā ezerā, kurš vēja ietekmē uzduļķojas, samazina ūdens caurredzamību.
Galerija >>>
Ķemeru pamatskolas skolēni palīdz apkarot invazīvo augu (goblapu spireja) Ķemeru kūrorta parkā, līdzās vēsturiskajai meža sēravota “Vardīte”.
Galerija >>>
Dabas liegumā “Ojatu ezers” no sausajām niedrēm atbrīvota Ojetu ezera austumu daļa, kur raksturīga minerālgrumts piekraste. Te aug Dortmaņa lobēlija un gludsporu ezerene. Niedres pļaujamas ne gan veģetācijas periodā, gan arī ziemā, lai mazinātu nogulšņu uzkrāšanos ezera minerālgrunts piekrastē. Niedru atmirušais slānis pārklāj sīkās augu rozetes, tādējādi samazinot to augtspēju.
Galerija >>>
Ķemeru Nacionālajā parkā, pie Kaņiera ezera tika novākti krūmi.
Galerija >>>