Īss kopsavilkums par paveikto

2018.  |  2019.
Pasaules dabas fonds kopā ar uzņēmumu Coca-Cola un Dabas aizsardzības pārvaldi strādāja Gaujas nacionālajā parkā, piedaloties Zvārtes ieža sakārtošanas un labiekārtošanas darbos. Pasākuma dalībnieki izcirta krūmu un zaru apaugumus palieņu pļavā, novāca sienu, atjaunoja bērnu laukumiņu, kā arī izzināja pļavas augus izzinošā aktivitātē.
Fotogalerija >>>
Pasaules dabas fonds kopā ar uzņēmumu Pernod Ricard un Dabas aizsardzības pārvaldi strādāja Gaujas nacionālajā parkā, piedaloties parkveida pļavu atjaunošanas un Gūtmaņa alas labiekārtošanas darbos. Pasākuma dalībnieki izcirta krūmu un zaru apaugumus, tīrīja grāvjus, atjaunojot ūdensteci, ka arī stiprināja nobradātās pieejas pie avotiem.
Fotogalerija >>>
Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) iniciatīvā “Daru labu dabai” Veselības ministrijas darbinieki no invazīvā svešzemju auga – Tatārijas salāta – atbrīvojuši 0,3 ha lielu kāpu posmu Vakarbuļļu pludmalē. Darbi paveikti dabas parka “Piejūra” teritorijā, tā pasargājot Latvijas piekrasti no tai raksturīgo augu sugu izzušanas. Kopumā talkas laikā izdevies izravēt 1050 litru jeb 300 kg invazīvās sugas.
Atzīmējot bioloģiskās daudzveidības dienu, Pasaules dabas fonds kopā ar uzņēmumu BTA un Dabas aizsardzības pārvaldi strādāja Gaujas nacionālajā parkā, piedaloties parkveida pļavu atjaunošanas darbos. Pasākuma dalībnieki vāca krūmu un zaru apaugumus parkveida pļavā un tīrīja Vējupīti no tajā sakritušajiem kokiem.
Fotogalerija >>>
Uzņēmuma “TET Latvia” pārstāvji talkā no atkritumiem attīrīja Ķemeru Nacionālā parka teritorijā plūstošo Sloceni. Tīrīšanas darbi paveikti aptuveni 2 km garā Slocenes posmā. Kopumā savākti vairāk nekā 600 litri sadzīves atkritumu.
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta un Pierīgas reģionālās administrācijas pārstāvji savāca vairāk nekā 1000 litru sadzīves un lielgabarīta atkritumu, tostarp mašīnu un traktoru riepu, dzelzs mucu u.tml. dabas liegumā “Mazā Baltezera salas”, savukārt pēc labā darba uzstādīja teritorijā vairākas kampaņas “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” zīmes, kas aicina dabā ienestos atkritumus nogādāt tuvākajā atkritumu urnā, nevis atstāt turpat.
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Ventspils novada Tārgales un Ances pašvaldībām piedalījās talkā, lai "sakoptu" Irbes upes krastus. Sakopšana nozīmēja atkritumu savākšanu gan no upes krastiem, gan pašā upē, ko diemžēl ir atstājuši ūdenstūristi, kas apmeklē dabas liegumu "Ances purvi un meži" caur kuru tek gleznainā Irbes upe. Talkā piedalījās Pārvaldes darbinieki, pašvaldību darbinieki, pagastu ciemu iedzīvotāji, kā arī LVM pārstāvji, kopā 30 cilvēki, savācot vairākus maisus ar atkritumiem 3 m3 apjomā.
Atašienē no krūmiem un saaugušajām atvasēm tika atbrīvota koku aleju no Atašienes uz Marinzejas muižu. Aleja ir ainavisks objekts un, to sakopjot, tā varētu kalpot arī kā dabas taka gājējiem un velobraucējiem.
Lielās Talkas ietvaros dienas aprūpes centra "Ķemeri" pacienti un darbinieki savāca atkritumus Dūņu ceļa malās. Rezultātā tika savākti 3 maisi sadzīves atkritumu un 3 maisi plastmasas.
50 Pumpuru vidusskolas skolēni apkaroja invazīvo sugu – krokaino rozi (Rosa rugosa), Jaunķemeros, piekrastes meža zonā Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Krokainā roze negatīvi ietekmē vietējas augu un dzīvnieku sabiedrības un biotopus, stipri samazinot vietējo sugu daudzveidību. Visjūtīgākie ir piejūras kāpām raksturīgie augi. Pludmalēs, kur aug krokainā roze, samazinās arī atpūtai piemērotu vietu platības.
Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “Life CoHaBit” (“Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””) pārstāvji kopā ar Pierīgas reģionālas administrācijas darbiniekiem Mangaļsalā nostiprināja 80 m garu piejūras kāpu posmu. Talkā tika veidoti priežu pinumu žodziņi erozijas apdraudēto kāpu stiprināšanai, antropogēnās slodzes mazināšanai un apmeklētāju plūsmas regulēšanai.
11 dalībnieki turpināja atbrīvot no krūmiem un kokiem jaunatklāto Beitānu pilskalnu, kopjot, saglabājot un daudzinot ne vien dabas, bet arī kultūrvēstures bagātības Rāznas Nacionālā parka teritorijā.
Ķemeru Nacionālajā parkā no kokiem un krūmiem atbrīvoja Kaņiera ezera piekrastē esošo kadiķu audzi. Talcinieki iejustās arī namdaru lomā, palīdzot Dabas aizsardzības pārvalds darbiniekiem savest kārtībā tūristu iemīļoto Kaņiera niedrāja (pontonu) laipu, kas pērnā gada novembrī cieta no vandālisma.
Dabas liegumā "Ances purvi un meži" Irbes upes krastos turpinājās 2018. gadā iesāktais darbs dižozolu atbrīvošanai no krūmiem zaru vainagos ieaugušiem kokiem.
Dabas liegumā "Randu pļavas" tika pļautas niedres un tad veidotas niedru skulptūras, tādejādi samazinot niedru klājumu putnu ligzdošanas vietās un atbrīvojot vietu arī augiem.
Latvijas Ornitoloģijas biedrības brīvprātīgie turpināja iniciatīvā “Daru labu dabai” iesākto Kaņiera ezera apkārtnes un salu atbrīvošanu no liekā niedru un krūmu apauguma. Darbi noritēja uz vienas no Kaņiera ezera mākslīgajām salām - Pakava salas - un nākotnē veicinās labvēlīgākus ūdensputnu ligzdošanas apstākļus.
Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniki kopā ar uzņēmuma "Lattelecom" brīvprātīgajiem atkrūmoja Kaņiera ezera piekrastes kaļķaino zāļu purvu teritoriju.
Dabas liegumā "Lubāna mitrājs" no krūmiem atbrīvotas dīķos mākslīgi veidotās salas, tā radot putnu ligzdošanai piemērotus apstākļus.
Atzīmējot Starptautisko Mitrāju dienu, Dabas aizsardzības pārvalde brīvprātīgajiem organizēja īpašu mitrāju saglabāšanas pasākumu Ķemeru Nacionālajā parkā “Mitrāju dienas talka Ķemeros - iepazīt mitrājus, tiem palīdzot”. Tajā iniciatīvas “Daru labu dabai” ietvaros kopīgiem spēkiem no kokiem un krūmiem tika atbrīvots Kaņiera ezera piekrastē esošais kaļķainais zāļu purvs, tā izveidojot labvēlīgākus augšanas apstākļus kadiķu audzēm.
Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar jaunajiem reindžeriem aizvadītajā nedēļā turpināja pērn iesākto Kaņiera pilskalna apkārtnes sakopšanu, novācot teritorijā lieko koku un krūmu apaugumu.
Mājaslapas saturs tiek aizsargāts un materiāls nevar tikt kopēts, izplatīts un pārpublicēts jebkurā veidā bet iepriekšēja saskaņojuma ar lapas uzturētājiem – Dabas aizsardzības pārvaldi.

 .